صفحه اصلی > اعضای مرکز > کارشناسان مرکز 
کارشناس مرکز:

دکتر غزال ذوقی

پزشک عمومی

ایمیل: zoghighazal@gmail.com

شماره تماس: 33337192