گروه پایه

گروه بزرگسال

گروه اطفال

دکتر ابراهیم افتخار

(رئیس گروه)

دکتر معصومه خیراندیش (رئیس گروه)

دکتر حسینعلی خوارزمی (رئیس گروه)

دکتر نپتون سلطانی

دکتر لادن حاجی عبدالرسولی

دکتر فرهاد قهرمانی

دکتر اسماعیل غنی

دکتر مانیا بنار

دکتر مریم استقامتی

دکتر حمیده قنبری

دکتر سارا بحری

 

دکتر شهلا سهرابی پور

دکتر حمیدرضا سامی مقام

 

دکتر محمود خیاطیان

دکتر حمیدرضا محبوبی

 

دکتر ناهید داودیان

دکتر سید مهرداد صولتی دهکردی

 

دکتر سهیلا معین

دکتر سید حمید موسوی

 

دکتر ابراهیم افتخار

دکتر غزل ذوقی

 

دکتر فرهاد قدیری صوفی

دکتر آتش آب پرور

 

دکتر شیرین امیری مقدم

دکتر آزاده مرادخانی

 

دکتر افشین سمیعی

دکتر ساناز سلیمانی

 

دکتر فاطمه هندیجانی

 

 

خانم رقیه شهبازی

 

 

خانم معصومه محمودی