صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > اعضای مرکز > اعضای شورای پژوهشی مرکز 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته/تخصص

رزومه

دکتر سارا بحری

استادیار

فوق تخصص غدد و متابولیسم

مشاهده رزومه

دکتر فاطمه هندیجانی

استادیار

دکتری تخصصی زیست فناوری دارویی

مشاهده رزومه

دکتر حمیده قنبری

استادیار

دکترای تخصصی فیزیولوژی

مشاهده رزومه

دکتر اسماعیل غنی

استادیار

دکترای تخصصی فیزیولوژی

مشاهده رزومه

دکتر شهلا سهرابی پور

استادیار

دکترای تخصصی فیزیولوژی

مشاهده رزومه

دکتر ناهید داودیان

استادیار

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

مشاهده رزومه

دکتر معصومه خیراندیش

غیرهیئت علمی

فوق تخصص غدد و متابولیسم

مشاهده رزومه

دکتر ابراهیم افتخار

استادیار

دکترای تخصص بیوشیمی بالینی

مشاهده رزومه

دکتر شیرین امیری مقدم

استادیار

دکترای تخصصی تغذیه

مشاهده رزومه

دکتر حسینعلی خوارزمی

استادیار

متخصص غدد و متابولیسم کودکان

مشاهده رزومه

دکتر مریم استقامتی

استادیار

فوق تخصص کلیه کودکان

مشاهده رزومه

دکتر سید حمید موسوی

دانشیار

فوق تخصص گوارش بالغین

مشاهده رزومه