صفحه اصلی > درباره مرکز > اعضای مرکز > اعضای تمام وقت مرکز 

   اعضای تمام وقت مرکز تحقیقات بیماری های غدد و متابولیسم

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته دانشگاهی

دکتر معصومه خیراندیش

فوق تخصص/ غیرهیئت علمی   

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

دکتر سید حمید موسوی

دانشیار

فوق تخصص گوارش بالغین

دکتر اسماعیل غنی

استادیار

دکترای  تخصصی فیریولوژی

دکتر محمود خیاطیان

استادیار

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

دکتر فرهاد قهرمانی

استادیار

فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر لادن حاجی عبدالرسول

استادیار

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

دکتر حسینعلی خوارزمی

استادیار

فوق تخصص-غدد درون ریز و متابولیسم اطفال

دکتر فرهاد قدیری صوفی

استادیار

دکترای تخصصی فیریولوژی

دکتر سید مهرداد صولتی دهکردی

استادیار

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

دکتر مانیا بنار

متخصص/ غیر هیئت علمی

متخصص داخلی

دکتر سارا بحری

استادیار

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

رقیه شهبازی

کارشناس ارشد

کارشناسی ارشد تغذیه