صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > اعضای مرکز > اعضای تمام وقت مرکز 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته دانشگاهی

رزومه

دکتر معصومه خیراندیش

فوق تخصص/ غیرهیئت علمی   

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

 مشاهده رزومه

دکتر سید حمید موسوی

دانشیار

فوق تخصص گوارش بالغین

مشاهده رزومه

دکتر اسماعیل غنی

استادیار

دکترای  تخصصی فیریولوژی

مشاهده رزومه

دکتر محمود خیاطیان

استادیار

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

مشاهده رزومه

دکتر فرهاد قهرمانی

استادیار

فوق تخصص گوارش کودکان

مشاهده رزومه

دکتر لادن حاجی عبدالرسول

استادیار

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

مشاهده رزومه

دکتر حسینعلی خوارزمی

استادیار

فوق تخصص-غدد درون ریز و متابولیسم اطفال

مشاهده رزومه

دکتر فرهاد قدیری صوفی

استادیار

دکترای تخصصی فیریولوژی

مشاهده رزومه

دکتر سید مهرداد صولتی دهکردی

استادیار

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

مشاهده رزومه

دکتر مانیا بنار

متخصص/ غیر هیئت علمی

متخصص داخلی

مشاهده رزومه

دکتر سارا بحری

استادیار

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

مشاهده رزومه

خانم رقیه شهبازی

کارشناس ارشد

کارشناسی ارشد تغذیه

مشاهده رزومه