• روز جهانی دیابت
  روز جهانی دیابت 14 نوامبر/23 آبان

 • انجام طرح های پژوهشی در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم در راستای اولویت های پژوهشی مرکز
  .

 • کارگاه نظام ملی ثبت دیابت
  .

 • مرکز تحقیقات بیماری های غدد و متابولیسم
  .

 • یازدهمین کنگره بین المللی غدد درون ریز و متابولیسم
  .

فرم ها و فرایندها
فعالیت های مرکز

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved