صفحه اصلی > بیوبانک 

بیوبانک دیابت

تهیه بیوبانک از نمونه های خون بیماران دیابتی، پیش دیابتی و سالم  از سال 1397 با همکاری مراکز تحقیقاتی غدد و متابولیسم و پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شروع شد. هدف اصلی بیوبانک فراهم سازی در مجموع 600 نمونه ی سرم و DNAاز افراد مختلف در چهار گروه (هر گروه 150 نمونه) شامل: افراد دیابتی، افراد پیش دیابتی دارای سابقه خانوادگی دیابت، افراد سالم دارای سابقه خانوادگی دیابت و افراد سالم بدون سابقه خانوادگی دیابت (بعنوان کنترل) بود. در حال حاضر جمع آوری نمونه ها خاتمه یافته و بیوبانک تکمیل گردیده است . همچنین اطلاعات لازم در زمینه داده های آنتروپومتریک و داده های آزمایشگاهی برای هر نمونه جمع آوری گردیده است.

قابل ذکر است که هم اکنون امکان استفاده از بیوبانک در راستای اجرای طرح های تحقیقاتی مختلف توسط اساتید گرامی و  محققین علاقمند فراهم می باشد.