صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > چارت مرکز 

 

گروه پایه 

گروه بزرگسال

گروه اطفال

دکتر ابراهیم افتخار

(رئیس گروه)

شماره تماس:

33354939- 076-داخلی 8

دکتر معصومه خیراندیش (رئیس گروه)

شماره تماس:

076-33337192

دکتر حسینعلی خوارزمی (رئیس گروه)

شماره تماس:

076-33337192

دکتر نپتون سلطانی

دکتر سارا بحری

معاون پژوهشی مرکز

دکتر فرهاد قهرمانی

دکتر اسماعیل غنی

دکتر لادن حاجی عبدالرسولی

دکتر مریم استقامتی

دکتر حمیده قنبری

دکتر مانیا بنار

 

دکتر شهلا سهرابی پور

دکتر حمیدرضا سامی مقام

 

دکتر محمود خیاطیان

دکتر حمیدرضا محبوبی

 

دکتر ناهید داودیان

دکتر سید مهرداد صولتی دهکردی

 

دکتر سهیلا معین

دکتر سید حمید موسوی

 

دکتر ابراهیم افتخار

دکتر غزل ذوقی

 

دکتر فرهاد قدیری صوفی

دکتر آتش آب پرور

 

دکتر شیرین امیری مقدم

دکتر آزاده مرادخانی

 

دکتر افشین سمیعی

دکتر ساناز سلیمانی

 

دکتر فاطمه هندیجانی

 

 

خانم رقیه شهبازی

 

 

خانم معصومه محمودی