صفحه اصلی > وابستگی سازمانی (َAffiliation) 

عنوان افیلیشن انگلیسی 

 

 Endocrinology and Metabolism Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

 

عنوان افیلیشن فارسی 

 

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران