صفحه اصلی > وابستگی سازمانی (َAffiliation) 

 

عنوان افیلیشن انگلیسی:

Endocrinology and Metabolism Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

 

عنوان افیلیشن فارسی:

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

 

 

دانلود فایل وابستگی سازمانی