صفحه اصلی > درباره مرکز > اعضای مرکز > اعضای شورای پژوهشی مرکز > اعضای شورای پژوهشی 

 

 

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته/تخصص

دکتر معصومه خیر اندیش

استادیار

فوق تخصص غدد و متابولیسم

دکتر سارا بحری

استادیار

فوق تخصص غدد و متابولیسم

دکتر مانیا بنار

استادیار

متخصص داخلی

دکتر فاطمه هندیجانی

استادیار

دکتری داروسازی

دکتر شیما قنبری

استادیار

دکترای تخصصی فیزیولوژی

دکتر اسماعیل غنی

استادیار

دکترای تخصصی فیزیولوژی

دکتر حمیده سهرابی پور

استادیار

دکترای تخصصی فیزیولوژی

دکتر ناهید داودیان

استادیار

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

دکتر ابراهیم افتخار

استادیار

دکترای تخصص بیوشیمی بالینی

دکتر شیرین امیری مقدم

استادیار

دکترای تخصصی تغذیه

دکتر حسینعلی خوارزمی

استادیار

متخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر مریم استقامتی

استادیار

فوق تخصص کلیه کودکان

دکتر سید حمید موسوی

دانشیار

فوق تخصص گوارش بالغین